top of page
52901716_10156814227066970_6840934775612

Landmark 81: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Central 1

Central 1: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Central 2

Central 2: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Central 3

Central 3: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Landmark 1

Landmark 1: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Landmark2

Landmark 2: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Landmark 3

Landmark 3: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Landmark 4

Landmark 4: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Landmark 5

Landmark 5: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Landmark 6

Landmark 6: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Landmark Plus

Landmark Plus: đang bàn giao

Park 1

Park 1: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Park 2

Park 2: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Park 3

Park 3: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Park 4

Park 4: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Park 5

Park 5: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Park 6

Park 6: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Park 7

Park 7: đã bàn giao và đi vào sử dụng

Khu biệt thụ Villas

Khu biệt thự The Villas: đang tiếp tục bàn giao

bottom of page